Strona główna CMD C++ Hardware HTML i javascript Java Software SQL

CMD – pingowanie adresów sieciowych.

Dodano: 2013-02-22

Przy użyciu języka skryptowego CMD można sprawdzić jakie urządzenia w sieci odpowiadają na żądanie ping. Niestety pingowanie adresów sieciowych nie gwarantuje, że znajdziemy wszystkie urządzenia podpięte do danej sieci, ponieważ niektóre z nich mogą nie odpowiadać na tego rodzaju żądanie.

Skrypt poniżej pinguje sieci o masce 255.255.255.0 (/24), jako parametr początkowy przyjmuje trzy pierwsze oktety adresu sieciowego tzn. dla sieci 192.168.1.0 parametr będzie wyglądał następująco 192.168.1.

Skrypt tworzy plik pomocniczy ping.txt, w którym zapisuję wynik pingowania jednego adresu ip. Poniżej przykład użycia:

ping_net.bat 192.168.1.

@echo off
setlocal EnableDelayedExpansion

@rem The script pings the network mask 255.255.255.0 (/ 24) for devices.
@rem Takes one parameter, three octets of an IP address, eg: 192.168.1.

set findR="findstr /M /C:TTL ping.txt"
set nameFile=ping.txt

if [%1] equ [] (
	@echo Prameters not esixts!!!	
	GOTO END
)


for /L %%j in (1, 1, 255) do (
	ping -n 2 %1%%j > ping.txt
	FOR /F %%i in ('!findR!') do set res=%%i

	if [!res!] equ [!nameFile!] (
		@echo %1%%j
	)
	set res=""
)

:END