Strona główna CMD C++ Hardware HTML i javascript Java Software SQL

CMD – przypisanie programu do otwierania plików danego typu.

Dodano: 2013-09-20

Każdy ma swój ulubiony program, którym lubi otwierać pliki danego rodzaju. Jeżeli należy przypisać na wielu komputerach programy do plików warto skorzystać ze skryptu aby tą operację wykonać automatycznie.

Można też wykonać tą zmianę za pomocą menedżera ustawień, jest to metoda odpowiednia w przypadku sporadycznych zmian WIN | pliki - domyślne otwieranie plików ulubionym programem.

Poniżej skrypt , który edytuje rejestr w celu zmiany ustawień domyślnego programu używanego do otwierania plików określonego rodzaju. Skrypt ten modyfikuje ustawienia dla zalogowanego użytkownika systemu. Przyjmuje on trzy parametry:

  • [nameProgram.extensionFileDefaultOpen] – nazwa programu i rozszerzenie pliku, który ma być domyślnie otwierany tą aplikacją, nazwy są rozdzielone kropką.
  • [extensionFile] – rozszerzenie pliku
  • [pathToProgram] – ścieżka do programu wykonywalnego wraz z odpowiednimi parametrami koniecznymi.

Przykład użycia, przypisanie pliką *.htm domyślnego programu Opera.

setDOP.bat "Opera.htm" "htm" "e:\porg\Opera\launcher.exe %1"

Skrypt poniżej:

@echo off

if %3 EQU [] GOTO HELP 


if not exist %3 (
	@echo Path not exist: %3
	GOTO END
)

:ADD_PROG
@echo Adding key and subkeys...
@echo REG ADD HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\%1\DefaultIcon /f /v "" /t REG_SZ /d "%3"
REG ADD HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\%1\DefaultIcon /f /v "" /t REG_SZ /d "%3"
@echo.
@echo.
@echo.
@echo REG ADD HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\%1\Shell\Open\Command /f /v "" /t REG_SZ /d 
"%3 %%1"
REG ADD HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\%1\Shell\Open\Command /f /v "" /t REG_SZ /d "%3"
@echo.
@echo.
@echo.
@echo REG ADD HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.%2 /f /v "" /t REG_SZ /d "%1"
REG ADD HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.%2 /f /v "" /t REG_SZ /d "%1"
GOTO END


:HELP
@echo ***************
@echo The script sets the program specified by the user as the default application to open file 
of the specified type.
@echo Takes three parameters:
@echo [nameProgram.extensionFileDefaultOpen]
@echo [extensionFile]
@echo [pathToProgram]
@echo.
@echo example:
@echo setDOP.bat "Opera.htm" "htm" "e:\porg\Opera\Opera.exe %1"
@echo ***************

:END