SQL - MSSQL

MSSQL - INSERT INTO

Dodano: 2008-11-03
Dodać kolejne danye do tabeli można za pomocą zapytania INSERT INTO ... VALUES. Składnia zapytania jest bardzo prosta po INSERT INTO podajemy nazwę tabeli i/lub w nawiasach kolejność elementów, które wczytujemy (domyślnie bez podawania elementów silnik SQL uznaje kolejność z tabeli). Po słowie kluczowym VALUES podajemy w nawiasach kolejno elementy do dodania.

Dodamy elementy do tabeli table01 w bazie base01. Użyjemy, dla wprawy zadeklarowanej zmiennej typu uniqueidentifier.

Poniżej masz przykładowy kod: USE base01

/***** tworzymy unikalne ID *****/
DECLARE @ID uniqueidentifier
SET @ID = NEWID()

/***** umieszczmy zmienne w tabeli *****/
INSERT INTO [base01].[dbo].[table01]
([y_bigint]
,[y_binary(1)]
,[y_bit]
,[y_char(1)]
,[y_datetime]
,[y_decimal(5,3)]
,[y_float]
,[y_image]
,[y_int]
,[y_money]
,[y_nchar(2)]
,[y_ntext]
,[y_numeric(5,3)]
,[y_nvarchar(2)]
,[y_real]
,[y_smalldatetime]
,[y_smallint]
,[y_smallmoney]
,[y_sql_variant]
,[y_text]
,[y_tinyint]
,[y_uniqueidentifier]
,[y_varbinary(2)]
,[y_varchar(2)]
,[y_xml])
VALUES
(1000000
,1
,1
,'c'
,'1753-01-01 12:01:02'
,12.123
,123456.1123
,'h:\1.jpg'
,123
,123.12
,'c1'
,'text'
,12.123
,'c2'
,123456.112
,'1900-01-01 12:01:02'
,12
,12.12
,0x02
,'text_1'
,255
,@ID
,01
,'00'
,NULL)


Miłej zabawy ;-)